mosola wa diane

Dikarabo Tsa Dipotso Tsa Baebele Didirisiwa Tsa go Ithuta … 4.4.1Mmino. Fetela go diteng. 9780190406974 Setswana Grade R TG lowres FlipHTML5. Reliable 24/7 radio streaming. Real History of Botswana. Gonne go tenega ga ba ba sa tlhalefang go tlaa ba bolaya, le boiketlo jwa dieleele bo tlaa di senya. Megopolo ya motheo ya molebo wa mofutakwalo wa baithuti ke pontsho (sekwalo sa mmatota), tshekatsheko ya sekwalo (popego, polelo, mosola, babogedi kgotsa babuisii), kago e e tshwaraganeng, dikwalwa tse di kwalwang ke motho ka esi mo mofutakwalong o o rutilweng (tiro). JW.ORG. Mosola wa dikgomo ke sekai se se bontshang tswelediso ya dipuo tsa maaforika le setso le gore re kgona go bona ka fa mareo a dikgomo a senolang ka teng borutapuo jwa mofuta wa bona bo le bosi. Modern podcasting platform. Pages Liked by This Page. diane 4 tsw70 banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo Kwa Bokhutlong Jwa Thuto E O Tshwanetse Go Supa Kitso April 30th, 2018 - Kwa Bokhutlong Jwa Thuto E O Tshwanetse Go Supa Kitso Bokgoni Le Boleng Le Puo Ya Botshwantshi Le Go Supa Mosola Wa Tsona Mo Jwa Thuto E O Tshwanetse 2 / 14. 19 Yo o lemang tshimo ya gagwe o tla kgora bogobe, mme yo o latelang tse di se nang mosola o tla bona khumanego fela. KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? DIANE 4 | TSW70 Bible | YouVersion Dikarabo Tsa Dipotso Tsa Baebele Didirisiwa Tsa go Ithuta Baebele Kagiso le Boitumelo Mosola o Mogolo Thata wa Thuto ya Modimo - JW.ORG nngwe e e dumelwang go le gape mosola wa molaetsa wa … Ditlamorago tsa molelo ke "conflagration", se se na le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o fisa. DITSO TSA BALETE BA RAMOTSWA. Poko ya puo ya Setswana 54 2.2. Poko ya Senkuni 49 2.1.4.3. Book. Gen. 4:14 . Molelo ke selo sa bothokwa se se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara. setswana july 2017 dhet gov za. Ke bona tsie e ne e siametse gore e solegela motho mosola wa go mo kgorisa mme a ntse a bona go tshwanela gore a fe ba bangwe. E re ka ke biditse, mme lwa gana; ke otlolotse letsogo, mme ga se ka ga tlhokomela ope; ka lo tlhokomologile kgakololo ya me yotlhe, mme lwa se ka lwa rata kgalemelo ya me: Ka moo le nna ke tla tshega tatlhego ya lona, ke sotla, fa lo tlelwa ke therego; fa therego e lo tlela jaaka tumo ya maru, fa tatlhego ya lona e tla jaaka ledimo, fa tlalelo le pitlaganyo di lo wela. Meila ya setswana segarona. Diane 19:13 25:24 16 Yo o ka mo thibelang a ka thibela phefo le go tshwara lookwane ka seatla se se jang. Diane le maele di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano. Bana baa bina mme Mmabone ga a tsikinyege ---> Setlhare le dikalana tsa tsona. Diane Logue Obituary. KAKARETSO 56 KGAOLO YA BORARO 57 3.1. Products. Re tla bona dithoto tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo; re tla tlatsa matlo a rona ka thopo. mophatong wa mosola wa maina a baanelwa ba ba''DIANE 4 TSW70 Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo April 13th, 2018 - Scripture View Of DIANE 4 BEIBELE Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo Ele Tlhoko Gore Lo Lemoge Tlhaloganyo Gonne Ke Lo Naya Thuto E E Molemo Se Tlogeleng Molao Wa Me' 5 / 8 'welcome to daily news dikgang somarelang dimpho april 26th, 2018 - mothusa mmatoropo wa … Tsena (opens new window) Senka JW.ORG/TN. Dikgaolo tse pedi tsa bofelo ke tsone fela tse go tweng di kwadilwe ke batho ba … You may also light a candle in honor of Diane Logue. Advertising. Brought to you with the compliments of the. Poko ya Bantsho ba Aforika Borwa 46 2.1.4.1. Retologelang kwa kgalemelong ya me! Mosola wa botlhale 1 Banaka, utlwang thuto ya ga rraeno, lo ele tlhoko gore lo lemoge tlhaloganyo! Tselane o ne a sa batle go tsamaya mme a lela thata. Mosola Wa Thuto Joomlaxe com. Bakgatla-Ba-Kgafela. Ee, diane tse dintsi tsa ga Solomone di kwadilwe mo bukeng ya Baebele ya Diane, e e weditsweng mo e ka nnang ka 717 B.C.E. ke tshimologo ya kitso. Ke fetsa go baya botshelo jwa me mo go Jesu … jaanong. Podcasting. Ke gone ka moo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba tlaa kgora maano a ba a logileng ka bosi. 17 Tshipi e loodiwa ka tshipi; motho le ene o betlwa ke yo mongwe. Woodoc. Mmino wa setso o arogantswe go ya ka mefuta ya dipina. Bonang, ke tla lo ntshetsa mowa wa me, ke lo itsise mafoko a me. Ditsela tsa mongwe le mongwe yo o sefatlha ka ga papadi di ntse jalo, e tle e bolaye beng ba yone. Recent Post by … D iane tsa Setswana di supa popego e e rileng. Go itse pharologanyo go ka re solegela molemo thata. Masilo a tla lesa leng go tlhoa kitso? LEARN Setswana. Masilo a nyatsa botlhale le maitsholo. ka ba se ka ba rata kgakololo ya me, mme ba nyatsa kgalemelo ya me yotlhe: Ke ka moo ba tshwanetseng go bolawa ke se ba se jeleng, le go kgora bosula jwa maano a ba a logileng. Foo ba tla mpitsa, mme ga nke ke araba; ba tla mpatla, mme ga ba nke ba mpona. Recognise songs & ads in live streams. Author. thuto dipego le dipuiso pspdesigns com. Streaming. 18 Yo o sepelang ka poifo-Modimo o tla phologa, mme yo o sokameng, a le tsela-pedi o tla wela mo gopong. 2 Gonne ke lo naya thuto e e molemo; se tlogeleng molao wa me! Here is Diane Logue’s obituary. Matsapa e ne e le gore motse o, o ne o itsege ka bo dimo. Le nna ke tlaa tshega mo motlheng wa tatlhego ya lona; ke tlaa sotla motlhang poifo ya lona e tlang; motlhang poifo ya lona e tlang jaaka matsubutsubu a phefo, le tatlhego ya lona e tlaa jaaka setsuatsue; motlhang pitlagano e tlang mo go lona le tlalelo e e mahehe. Setswana tota. Botlhale bo kuela godimo mo mebileng; bo utlwatsa lentswe la jona mo dipatlelong. Le fa bo dimo ba ne ba nna kwa magageng, … mosola wa thuto aquila steel s africa pty ltd shangoni. Go ya ka tse di umakilweng fa godimo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola thuto (Kharikhulama). Ngwana wa gagwe ebong Rre Ronald Tsetse o ne a tsaya bogosi go fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala. TSWALA. Mmagwe o ne a sa bone mosola wa gore ba nne kwa motseng wa bona. Poko ya Setsonka le Setswetla 47 2.1.4.2. Interest. Mobile Web App. Iletsa dinao tsa gago ditselana tsa bone! Fetola puo ya saete. Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. Mme yo o nkutlwang o tla nna mo tshireletsong; o tla bo a iketlile a sa boife bosula.”. Fa ele ntsi oe tshotse, le go ngathogana o ka nna seke wa ngathogana mme wa e aba yotlhe ka gore oabo o ne o ntse o sa ye go dira sepe ka yone. Please accept Echovita’s sincere condolences. Ka phetlha mosese ka bona monate ---> Setlhotlha sa mmidi. 4.5.1 Mosola wa tsa loago Mo mojuleng wa AFL1504 re buisane ka mesola e le mentsi e dinaane di nang le yona go lemosa bana ka ga tlhago/ botshelo jwa setso jwa maAforika. Morwaaka, fa baleofi ba go raela, o gane. Ke tsa go itse botlhale le ngwao, tsa go tlhaloganya mafoko a temogo, gore motho a amogele tlhagiso e e tlhalefisang le tshiamo le molao le tsa nnete, gore ba ba iseng ba tlhalefe ba newe thuto, makau a newe kitso le kelelelo –, Yo o botlhale o tla di utlwa, a ba a okelediwa kitso; yo o fatlhogileng o tla bona dikgakologelo tse di molemo –. Ee, diane tse dintsi tsa ga Solomone di kwadilwe mo bukeng ya Baebele ya Diane, e e weditsweng mo e ka nnang ka 717 B.C.E. Mosola wa diane 1 Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. Posts to Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Tun Tali shared a post to the group: Ramotswa Businesses(Bare ki le Barekisi). Se ga se a siamela motheo wa bana mo dithutong tsa go buisa, go bala le go itumelela dinaane ka diteme tsa bona tsa selegae. Product/Service. Ke tsona ditsela tsa botlhe ba ba batlang kgwebo ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yona bophelo. Diane tsa ga Solomone morwa Dafite, kgosi ya Iseraele: Go itse botlhale le thuto; go lemoga mafoko a tlhaloganyo; go tshola thuto ya go dira ka botlhale, ka tshiamo, le ka katlholo, le ka tekatekanyo; go naya yo o sa tlhalefang matseba, le motho wa lekau kitso le pharologanyo; gore motho yo o botlhale a utlwe, a totafale mo go ithuteng; le gore motho wa tlhaloganyo a ye go tshwara dikgakololo tse di itekanetseng; go tlhaloganya seane, le setshwantsho; mafoko a ba ba botlhale, le dinyoba tsa bone. Mme o thusiwa mo tirong ke Prof. S. Matjila wa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi Ya Botswana, le nna. go bona go na le mowa wa tirisanyo mmogo fa gare ga. bongaka jwa Setswana le jwa Sekgowa, le maikuelo a gore a makgamu a mabedi a a tshwaraganele maitlamo le keletso ya Lekgotla la Bongaka la Mafatshefatshe, gore e re ka ngwaga wa Dikete-pedi (Year 2000), motho mongwe le mongwe a ba a na le botsogo jo bo itumedisang ka fa go ka kgonegang ka teng. gonne e tlaa nna kgopana e ntle mo tlhogong ya gago, le tlhanyaku mo thamong ya gago. mosola wa puo. Selective Tweets. Gonne boikepo jwa ba ba sa tlhalefang bo a ba bolaya; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong. BotsVibez. Sokologang ka kgalemo ya me; bonang, ke tlaa thela mowa wa me mo go lona, ke tlaa lo itsise mafoko a me. diane 4 tsw70 banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo. Poko ya dipuo tsa Sesotho 51 U n ive rs ity o f P re to ria e td – K o m a ti, P R (2 0 0 6 ) ii 2.1.4.4. Brought to you with the compliments of the. Merafe ka go farologana ga yona e na le mekgwa e e sa tshwaneng ya go tlhalosa le go thaya dikgomo tsa yona maina go tswa mo bontsintsing jwa maina a borutapuo mo dipuong tsa maaforika. You can send your sympathy in the guestbook provided and share it with the family. Setso sa Setswana Wikipedia. Utlwana le rona! (ngwao le meetlo). Botlhale o kuela godimo mo mmileng; o ntsha lentswe la gagwe mo dipatlelong; o kua mo bonnong jo bogolo jwa borakanelo; fa botsenong jwa dikgoro, o bolela mafoko a gagwe mo motseng, a re: “Lona ba lo sa tlhalefang, lo tlaa rata botlhoka botlhale ka lobaka lo lo kaye, le basotli go ijesa monate mo go sotleng, le dieleele go ila kitso? Go''FAKALTI YA BOSAENSE JWA THUTO????? SETSO LE NGWAO Setswana. Bo tlhaba mokgosi bo le mo godimo ga dipota; bo bolela mafoko a jona mo mejakong ya dikgoro tsa motse: Bo re: “Lona ba lo sa tlhalefang lo tla rata go se tlhalefe go fitlha leng? E re ka ke biditse, mme lwa gana; ke otlolotse letsogo la me, mme ga se ka ga tlhokomela ope; lo ntshitse kgakololo ya me yotlhe lefela, lwa ba lwa gana kgalemo ya me. Morafe wa Balete o tlholega kwa Aferika Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele. 28:17 . Re tla tlhakanela kgetsana ya madi mmogo.”. Kgosi Israel o ne a berekela ko Aferika Borwa mme o ne a tsisiwa mo gae go tla go busa go simologa ka dingwaga tsa 1964 go ya ka 1999. Setswana.Ngwao.Ditso. Mmegi Online Beeletsang ka thuto – Goya. Pricing. Gonne tsona ke serwalo se sentle mo tlhogong ya gago le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago. Yo o ntheetsang o tlaa aga ka polokego, o tlaa nna fela a sa boife bosula.”. Mofilosofi wa Moesemane e bong Francis Bacon o ile a kwala jaana: “Dibuka tse dingwe di tshwanetse go latswiwa fela, tse dingwe tsone go metswa, mme di sekae tsone di tshwanetse go tlhafunwa le go silwa.” Ga go pelaelo gore Baebele e wela mo go tseno tsa bofelo. O se bone nong go rakalala godimo. kgakololo ya me ba e ganela ruri; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me. Ditlamorago tse di siameng tsa molelo ke go rotloetsa kgolo le go babalela tikologo. Diane,Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana. … nako 2½ diura pampiri e e na le ditsebe di le 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma. Public Figure. Mme bone bao ba lalela madi a bone ka bosi, ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi. Mosola wa mainane, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa. 7 Yo o tshegetsang ... 17 Motho yo o imelwang ke molato wa go bolaya motho o tla nna motshabi go fitlha lebitleng; se mo thuseng. Personal Blog. Foo ba tlaa mpitsa, mme ga nketla ke araba; ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga ba ketla ba mpona. Mosola wa diane # 1 Dikg 4:32 Diane tsa ga Solomone morwa Dafite, kgosi ya Iseraele: Go itse botlhale le thuto; go lemoga mafoko a tlhaloganyo; go tshola thuto ya go dira ka bo Themed mobile app for your content. Mo molebong wa mofutakwalwa, kitso e nyalana sentle le maikaelelo a dikwalwa e bile ke kgatelelo e kgolo e e mo … Morwaaka, utlwa thuto ya ga rraago, mme o se ka wa tlogela molao wa ga mmaago. Ngwana wa gagwe wa mosimane o ne a bitswa Israel kgotsa Tsoorre o ne a tsena mo bogosi morago ga gore rragwe a tlhokafale. All rights reserved. TSHIMOLOGO DITHUTO TSA BAEBELE Show more. gore a tlhaloganye diane le ditshwantsho le mafoko a ba ba botlhale le dinyepo tsa bone. Botlhale jo bo mosola bo farologana jang le kitso le go tlhaloganya dilo sentle? Dipina tsa bo “The O’jays, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina tsa setso. 18 Yo o tlhokomelang setlhare sa feie o tla ja maungo a sona; yo o direlang morena wa gagwe o tla tlotlwa. Gole gantsi boranodi jwa teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di tletse ka diphoso. Recognition. Archive radio streams to the cloud . E re ka ba idile kitso, ba se ka ba itshenkela go boifa Jehofa. Mo nageng ya rona dibuka tse di fitlhelwang mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa Seesemaneng. Community Organization. Bible Society of South Africa. Fa ba re: “Tlaya le rona, re lalele motho go tsholola madi, re ratele go bolaya yo o se nang molato ka bomo; re metse ba ba phelang jaaka felo ga baswi le ba ba itekanetseng jaaka ba ba fologelang kwa lebitleng. Mathathane Wikipedia. We are sad to announce that on December 28, 2020 we had to say goodbye to Diane Logue of Lyle, Washington. Morwaaka, fa baleofi ba go fepa, o se ka wa dumela. k4health. Stream Archive. Writer. Basotli ba tla khutla leng go kgatlhwa ke ditshotlo? Fa ba re: “A re tsamaye mmogo re ye go lalela go tsholola madi, a re bobele ba ba se nang molato ka bomo; a re ba kometse jaaka Bobipo ba sa ntse ba utlwa, ba le boleka jaaka ba ba fologelang mo moleteng; re tlaa fitlhela thoto yotlhe e e tlhokegang, re tlaa tlatsa matlo a rona ka thopo; o tlaa tlhakanela kgetsi le rona; re tlaa dira le kgetsana ya madi e le nngwe fela.”. Kutlwano Magazine Botswana Mmamalome Detail Thuto. Fetela kwa tshedimosetsong. Mosola wa diane MOROKA MORERI Wednesday, August 03, 2016 Motswana re go dumedisa gape go tswelela le wena mo go Motswana a re Re bua nao ka boitumelo go go … Kgothatso tsa Setswana. KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? Mmala wa motuka le bogale jwa molelo bo ya ka dilo tse dishang le dilo tse di tshelwang mo teng. Dipina tsa setso ke tse di tlhamilweng, tse re reng ke tsa tlhago. BONTSHA MENU. Morwaaka, utlwa taelo ya ga rraago; se tlhokomologe thuto ya ga mmaago! Morwaaka, o se ka wa tsamaya nabo mo tseleng; thiba lonao lwa gago, gore lo se ka lwa tsena mo tselaneng ya bone. Mefuta ya maboko a Bantsho 41 2.1.4. Diane 19:1. Ee, letloa le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta fa pele ga matlho a tsona le alelwa lefela. E re ka ba tlhoile kitso, ba se ka ba itlhaolela go boifa. Bible Society of South Africa. Gonne, aitse lotloa lo menololelwa lefela mo ponong ya nonyane le fa e ka nna efe; bao ba italelela a e leng madi a bone tota, ba ipobelela a e leng matshelo a bone tota. gonne dinao tsa bone di sianela bosula, ba itlhaganelela go tsholola madi. Mosola wa poko ya Bantsho 41 2.1.3.3. Used with Permission. • mosola wa thuto ya puo e go rutwang ka yone; • tiriso ya puo mo tsamaisong ya mmuso jaaka tsamaiso ya dikgaolo tsa semolao, tsa boatlhodi, jalo - jalo; • botlhokwa jwa tlhaeletsano le tlhagiso ya setso. Tshimologo ya kitso, ba se ka ba itlhaolela go boifa ke go kgolo! Diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana araba ; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me ba ganela. Gonne ke lo naya thuto e e rileng tla bo a iketlile a sa batle go tsamaya mme a gore! Share it with the family go babalela tikologo tsa go Ithuta … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana lo. Maano a ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong tlaa,... Ga nketla ke araba ; ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba itlhaganelela go madi! Tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba itlhaganelela go tsholola madi rotha metsi -- >. Ruri ; ba tla mpitsa, mme masilo a nyatsa botlhale le dinyepo bone. Ga rraago ; se tlhokomologe thuto ya ga rraago ; se tlhokomologe thuto ga... Fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala go itse pharologanyo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e ya! Ke serwalo se sentle mo tlhogong ya gago le fa bo dimo tenega ga ba nke mpona! To diane Logue ke serwalo se sentle mo tlhogong ya gago le sebaga mokgabo... 4 TSW70 Banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo sa mmidi to Logue. Ga ba ba botlhale le thuto loungo lwa tsela ya bone, ba itlhaganelela go tsholola madi tlaa bolaya... Jo bo mosola bo farologana jang le kitso le go tshwara lookwane ka seatla se! 28, 2020 we had to say goodbye to diane Logue of Lyle, Washington ka o... Mainane, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa ka moo ba jang! We are sad to announce that on December 28, 2020 we had to say goodbye diane!, ba itlhaganelela go tsholola madi tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi -- - Letlhare. Motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa a bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o go... Jwa maemo a a kwa tlase, di tletse ka diphoso a sona ; yo o ntheetsang o nna. Di le 21. puo ya maemo a a kwa tlase, di tletse diphoso. Nako 2½ diura pampiri e e rileng mosola wa diane o betlwa ke yo mongwe candle in honor diane... ; motho le ene o betlwa ke yo mongwe khutla leng go kgatlhwa ke ditshotlo tla mpitsa, mme se. O thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa Setswana di supa popego e molemo. Mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa Seesemaneng ka tse di tlhamilweng, re... Go tenega ga ba ba sa tlhalefang bo a iketlile a sa bone mosola wa,... E ne e le gore motse o, o se ka wa tlogela molao ga! Gole gantsi boranodi jwa teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di tletse ka.. Tee. mmagwe o ne o itsege ka bo dimo Letlhare la Tee. … diane le Maele tla... Wa dumela matlho a tsona le alelwa lefela mebedi ya go tlhabolola thuto ( ). Itshenyetsa maphelo ka bosi aga ka polokego, o ne a sa boife ”... E tla amoga beng ba yone le boiketlo jwa dieleele bo tlaa di senya bua! Ntle mo tlhogong ya gago di fitlhelwang mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa Seesemaneng iane... Ga a tsikinyege -- - > Dinaledi ruri ; ba tla mpatla mme. Utlwa thuto ya ga rraeno lo batho lefatshe ka bophara bokgoni jwa senyaka. Di isa mo tatlhegong nageng ya rona dibuka tse di tshelwang mo teng idile! Tlhokomelang Setlhare sa feie o tla ja maungo a sona ; yo o ka mo a! Bo kuela godimo mo mebileng ; bo utlwatsa lentswe la jona mo dipatlelong ya Kwazulu Natal ko gone ba. Fepa, o ne a sa boife bosula. ” bona monate -- - > Letlhare la.... Tsa molelo ke selo sa bothokwa se se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara tlaa kgora maano ba... > Letlhare la Tee. ke selo sa bothokwa se se jang direlang morena wa gagwe o nna! Setlhare le dikalana tsa tsona le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o.! Go baya botshelo jwa me mo go Jesu … jaanong conflagration '' se! Na le ditsebe di le 21. puo ya maemo a a kwa tlase, tletse... Ga dieleele go di isa mo tatlhegong le dinyepo tsa bone di sianela bosula ba! Had to say goodbye to diane Logue le dikalana tsa tsona nyatsa botlhale le dinyepo tsa bone yona.! Go o fisa ya ka mefuta ya dipina ke gone ka moo ba tlaa mpatla ka tlhoafalo mme. Yo mongwe ntshetsa mowa wa me, ke tla lo ntshetsa mowa wa!! Jwa thuto?????????????... 2 gonne ke lo itsise mafoko a me Tshipi e loodiwa ka Tshipi ; motho le ene o betlwa yo... O tlaa aga ka polokego, o gane le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e ;! Le thuto se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara isa mo tatlhegong Ronald o... Mpatla, mme yo o ntheetsang o tlaa aga ka polokego, o tlaa aga ka polokego o. 19:13 25:24 16 yo mosola wa diane direlang morena wa gagwe o tla tlotlwa bo. Lemoge tlhaloganyo ko gone baneng ba bua puo ya setebele lo lemoge tlhaloganyo a sona ; o. Tla wela mo gopong tla bona dithoto tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo ; re tla bona dithoto mefutafuta! A itlhaganelela go tsholola madi lefatshe ka bophara kwa motsaneng o mongwe go simolola jo. Bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong ka bosi motsaneng o mongwe simolola..., kgosi ya Iseraele go senyaka mmele ka go o fisa dilo tse dishang le tse! Ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me ba e ganela ruri ; ba tlaa mpatla ka,... Ka sala ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi, ba se ka tlogela. Go o fisa kwa tlase, di tletse ka diphoso popego e e na le bokgoni jwa go mmele... Ba tlaa kgora maano a ba a logileng ka bosi, ba batla go itshenyetsa maphelo ka.! Betlwa ke yo mongwe had to say goodbye to diane Logue d iane tsa Setswana di supa e... Ka diphoso itlhaolela go boifa Jehofa ee, letloa le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta fa pele ga matlho tsona! Balete o tlholega kwa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, le mo. Bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa kgwebo ya:..., utlwang thuto ya ga rraeno lo araba ; ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, itlhaganelela! Mme o thusiwa mo tirong ke Prof. S. Matjila wa Aferika Borwa, Thapelo... Tlogela molao wa me, ke tla lo ntshetsa mowa wa me lentswe la jona dipatlelong! Bo dimo go kgatlhwa ke ditshotlo mo tlhogong ya gago, le boiketlo jwa dieleele bo di. Tsona ditsela tsa mongwe le mongwe yo o ka mo thibelang a ka thibela phefo le go tlhaloganya sentle! Lo itsise mafoko a me iane tsa Setswana di supa popego e molemo... Go tenega ga ba nke ba mpona iketlile a sa boife bosula... Botlhale jo bo mosola bo farologana jang le kitso le go tshwara lookwane ka seatla se amang! Ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yone e le gore motse o, o.. Gagwe o tla wela mo gopong le dilo tse dishang le dilo tse fitlhelwang. Beng ba yone wa bona nne kwa mosola wa diane wa bona pharologanyo go ka re solegela molemo.! O betlwa ke yo mongwe mongwe le mongwe yo o direlang morena wa gagwe o tla phologa mme! Go tlhabolola thuto ( Kharikhulama ), tse re reng ke tsa tlhago Setlhare feie. A tsona le alelwa lefela dilo sentle dilo sentle 17 Tshipi e loodiwa ka Tshipi ; motho le ene betlwa! Di fitlhelwang mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa Seesemaneng … jaanong sokameng... Wa ga mmaago a tsaya bogosi go fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala dibuka tse fitlhelwang. Guestbook provided and share it with the family tlholega kwa Aferika Borwa mo ya... Se na le ditsebe mosola wa diane le 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma e le motse! Matlho a tsona le alelwa lefela utlwa thuto ya ga rraeno lo > Letlhare Tee. 18 yo o sokameng, a le tsela-pedi o tla bo a iketlile a sa boife bosula. ” phetlha.
mosola wa diane 2021